Gå videre til innholdet

VI HAR FORTSATT ET BEGRENSET LAGER!!

STORE JULERABATTER!

GRATIS FRAKT OVER HELE NORGE!

TA KONTAKT

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

INNHOLDSFORTEGNELSE:

Artikkel 1 - Definisjoner
Artikkel 2 - Entreprenørens identitet
Artikkel 3 - Anvendelighet
Artikkel 4 - Tilbudet
Artikkel 5 - Avtalen
Artikkel 6 - Angrerett
Artikkel 7 - Kostnader ved angrerett
Artikkel 8 - Unntak fra angreretten
Artikkel 9 - Prisen
Artikkel 10 - Overensstemmelse og garanti
Artikkel 11 - Levering og utførelse
Artikkel 12 - Varige transaksjoner: Varighet, avslutning og forlengelse
Artikkel 13 - Betaling
Artikkel 14 - Klageprosedyre
Artikkel 15 - Tvister
Artikkel 16 - Tilleggs- eller avvikende bestemmelser

ARTIKKEL 1 - DEFINISJONER

I disse vilkårene og betingelsene gjelder følgende definisjoner:

Tilleggsavtale: En avtale der forbrukeren anskaffer produkter, digitalt innhold og/eller tjenester i forbindelse med en fjernavtale, og disse varene, digitalt innhold og/eller tjenester leveres av entreprenøren eller av en tredjepart på grunnlag av en avtale mellom den tredjeparten og entreprenøren;

Angrefrist: Perioden der forbrukeren kan utøve sin rett til å trekke seg;

Forbruker: Den fysiske personen som ikke handler i utøvelse av yrke, næringsvirksomhet eller håndverk og inngår en avtale med entreprenøren;

Dag: Kalenderdag;

Digitalt innhold: Data som produseres og leveres i digital form;

Holdbar datalagringsenhet: Ethvert (hjelpe)midler som gjør det mulig for forbrukeren eller entreprenøren å lagre informasjon rettet mot ham personlig på en måte som tillater fremtidig konsultasjon og uendret reproduksjon av den lagrede informasjonen, inkludert e-post. Angrefrist: Forbrukerens mulighet til å trekke seg fra fjernavtalen innen angrefristen;

Modell for angreskjema: Angreskjemaet som entreprenøren gjør tilgjengelig for forbrukeren og som forbrukeren kan fylle ut hvis han ønsker å utøve sin rett til å trekke seg;

Entreprenør: Den fysiske eller juridiske personen som tilbyr produkter og/eller (tilgang til) digitalt innhold og/eller tjenester til forbrukere på avstand;

Fjernavtale: En avtale i sammenheng med et organisert system for fjernsalg av produkter og/eller tjenester fra entreprenøren, inkludert inngåelse av avtalen, utelukkende gjennom en eller flere teknikker for fjernkommunikasjon med forbrukeren;

Teknikk for fjernkommunikasjon: Midler som kan brukes til å inngå en fjernavtale, uten at forbrukeren og entreprenøren er til stede samtidig på samme sted;

Generelle vilkår og betingelser: Disse generelle vilkårene og betingelsene for entreprenøren.

ARTIKKEL 2 - ENTREPRENØRENS IDENTITET

Entreprenørens navn: Bela E-postadresse: contactbelaroz@gmail.com

**ARTIKKEL 3 - ANVENDELIGHET**

1. Disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder for hvert tilbud fra entreprenøren og for hver inngått fjernavtale og bestillinger mellom entreprenøren og forbrukeren.
2. Før fjernavtalen inngås, vil teksten til disse generelle vilkårene og betingelsene bli gjort tilgjengelig for forbrukeren. Hvis dette ikke er rimelig mulig, vil det før fjernavtalen inngås, bli indikert at de generelle vilkårene og betingelsene kan sees hos entreprenøren, på hvilken måte disse kan ses, og at disse generelle vilkårene og betingelsene vil bli sendt til forbrukeren kostnadsfritt så snart som mulig etter forespørsel.
3. Hvis fjernavtalen inngås elektronisk, kan teksten til disse generelle vilkårene og betingelsene gjøres tilgjengelig for forbrukeren elektronisk på en måte som gjør at forbrukeren kan lagre den på en varig datalagringsenhet på en enkel måte, i avvik fra forrige avsnitt. Hvis dette ikke er rimelig mulig, vil det før fjernavtalen inngås, bli indikert hvor de generelle vilkårene og betingelsene kan sees elektronisk og at de vil bli sendt til forbrukeren kostnadsfritt via elektroniske midler eller på en annen måte etter forespørsel.
4. I tilfelle det i tillegg til disse generelle vilkårene og betingelsene også gjelder spesifikke produkt- eller tjenestevilkår, gjelder andre og tredje avsnitt mutatis mutandis, og forbrukeren kan alltid påberope seg den bestemmelsen som gjelder for ham og som er mest gunstig i tilfelle motstridende generelle vilkår og betingelser.
5. I tilfelle en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkårene og betingelsene blir erklært ugyldige eller blir opphevet helt eller delvis til enhver tid, vil disse generelle vilkårene og betingelsene fortsatt gjelde for resten, og bestemmelsen som er erklært ugyldig eller opphevet, skal erstattes så snart som mulig med en bestemmelse som så nær som mulig samsvarer med formålet med den opprinnelige bestemmelsen, etter konsultasjon.
6. Situasjoner som ikke er regulert av disse generelle vilkårene og betingelsene må vurderes i samsvar med disse generelle vilkårene og betingelsene.
7. Uklarheter i tolkningen eller innholdet i en eller flere bestemmelser i våre vilkår og betingelser må tolkes i samsvar med disse generelle vilkårene og betingelsene.

**ARTIKKEL 4 - TILBUDET**

1. Hvis et tilbud har en begrenset gyldighetsperiode eller er underlagt betingelser med suspensiv eller oppløsende virkning, eller annen betingelse, vil dette uttrykkelig bli oppgitt i tilbudet.
2. Entreprenørens tilbud er uforpliktende. Entreprenøren har rett til å endre og justere tilbudet.
3. Tilbudet inneholder en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av de tilbudte produktene, digitalt innhold og/eller tjenester. Beskrivelsen er tilstrekkelig detaljert til å muliggjøre forbrukeren å foreta en riktig vurdering av tilbudet. Hvis entreprenøren bruker bilder, er disse en sann representasjon av de tilbudte produktene, tjenestene og/eller det digitale innholdet. Imidlertid kan entreprenøren ikke garantere at fargene som vises nøyaktig matcher de virkelige fargene på produktene.
4. Alle bilder, spesifikasjoner og informasjon i tilbudet er veiledende og kan ikke gi grunnlag for kompensasjon eller avslutning av avtalen.
5. Bilder av produkter er en sann representasjon av de tilbudte produktene. Entreprenøren kan ikke garantere at de viste fargene nøyakt

ig matcher de virkelige fargene på produktene.
6. Hvert tilbud inneholder informasjon som gjør det klart for forbrukeren hvilke rettigheter og forpliktelser som er knyttet til aksept av tilbudet.

**ARTIKKEL 5 - AVTALEN**

1. Avtalen inngås, med forbehold om bestemmelsene i avsnitt 4, på det tidspunktet forbrukeren aksepterer tilbudet og oppfyller de tilsvarende betingelsene.
2. Hvis forbrukeren har akseptert tilbudet elektronisk, vil entreprenøren umiddelbart bekrefte mottak av aksept av tilbudet elektronisk. Så lenge mottakelsen av denne aksepten ikke er bekreftet av entreprenøren, kan forbrukeren oppløse avtalen.
3. Hvis avtalen inngås elektronisk, vil entreprenøren treffe passende tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre den elektroniske overføringen av data og sørge for en sikker nettbasert plattform. Hvis forbrukeren kan betale elektronisk, vil entreprenøren ta passende sikkerhetstiltak.
4. Entreprenøren kan - innenfor lovlige rammer - innhente informasjon om forbrukerens evne til å oppfylle sine betalingsforpliktelser, samt alle fakta og faktorer som er viktige for en ansvarlig inngåelse av fjernavtalen. Hvis entreprenøren på grunnlag av denne undersøkelsen har gode grunner til å ikke inngå avtalen, har han rett til å avslå en ordre eller forespørsel, begrunnet, eller å knytte spesielle betingelser til gjennomføringen.
5. Entreprenøren vil gi forbrukeren følgende informasjon om produktet eller tjenesten, skriftlig eller på en måte som kan lagres av forbrukeren på en tilgjengelig måte på en varig datalagringsenhet:

a. besøksadressen til forretningsstedet der forbrukeren kan kontakte entreprenøren;
b. betingelsene for hvordan og på hvilken måte forbrukeren kan utøve sin angrerett, eller en tydelig erklæring om utelukkelse av angreretten;
c. informasjon om garantier og eksisterende etter-salg-tjeneste;
d. prisen inkludert alle skatter på produktet, tjenesten eller det digitale innholdet, der gjelder, leveringskostnader, og betalings-, leverings- eller gjennomføringsmetoden for fjernavtalen;
e. kravene for å avbryte avtalen hvis avtalen har en varighet på mer enn ett år eller er ubegrenset;
f. hvis forbrukeren har en rett til å angre, modell for angreskjemaet.
6. I tilfelle av en utvidet transaksjon gjelder bestemmelsen i forrige avsnitt bare for første levering.

**ARTIKKEL 6 - ANGRERETT**
Ved kjøp av produkter har forbrukeren muligheten til å avbryte avtalen uten å gi noen grunn i minst 14 dager. Denne angrefristen starter på dagen forbrukeren mottar produktet eller en forhåndsbestemt representant som forbrukeren har gjort kjent for entreprenøren.

I løpet av angrefristen skal forbrukeren håndtere produktet og emballasjen forsiktig. Han vil kun pakke ut eller bruke produktet i den grad som er nødvendig for å fastslå produktets natur, egenskaper og funksjon. Grunnprinsippet her er at forbrukeren bare kan håndtere og undersøke produktet på samme måte som han ville hatt lov til å gjøre i en fysisk butikk.

Forbrukeren er kun ansvarlig for verdiforringelse av produktet som er resultatet av en håndteringsmåte som går utover det som er tillatt som beskrevet i forrige avsnitt. Entreprenøren har rett til å trekke verdiforringelsen på grunn av forbrukerens bruk eller håndtering av produktet fra beløpet som skal tilbakebetales til forbrukeren.

Entreprenøren vil refundere beløpet som forbrukeren har betalt så snart som mulig, men senest 14 dager etter at forbrukeren har indikert at han vil trekke seg. Imidlertid har entreprenøren rett til å vente med refusjon til han har mottatt det returnerte produktet eller til forbrukeren viser at han har returnert produktet, avhengig av hva som skjer først.

Hvis forbrukeren avbryter etter først å ha eksplisitt bedt om at leveringen av tjenesten eller forsyningen av gass, vann eller elektrisitet som ikke er klart for salg, startet i begrenset volum eller mengde i løpet av angrefristen, skylder forbrukeren entreprenøren et beløp som er proporsjonalt med den delen av forpliktelsen som allerede er oppfylt av entreprenøren på tidspunktet for avbestillingen, sammenlignet med fullstendig fullføring av forpliktelsen.

Forbrukeren pådrar seg ingen kostnader for gjennomføring av tjenester eller levering av vann, gass eller elektrisitet som ikke er klart for salg, levert i begrenset volum eller mengde, eller for levering av fjernvarme, hvis:

a. entreprenøren ikke har gitt forbrukeren den lovlig pålagte informasjonen om angrerett, kostnadsgodtgjørelse ved tilbaketrekking eller modell for angrerettsskjemaet, eller;
b. forbrukeren ikke har bedt eksplisitt om starten på gjennomføringen av tjenesten eller forsyningen av gass, vann, elektrisitet eller fjernvarme i løpet av angrefristen;

c. forbrukeren ikke har erkjent at han mister sin angrerett når han gir sitt samtykke; eller

d. entreprenøren har unnlatt å bekrefte forbrukerens uttalelse.

Forbrukeren pådrar seg kostnader for full eller delvis levering av digitalt innhold som ikke leveres på et materielt medium hvis:

a. han har eksplisitt samtykket i starten på utførelsen av avtalen før utløpet av angrefristen;

b. han ikke har anerkjent at han mister sin angrerett når han gir sitt samtykke; eller

c. entreprenøren har unnlatt å bekrefte forbrukerens uttalelse.

**ARTIKKEL 7 - KOSTNADER VED ANGRERETT**
Hvis forbrukeren utøver sin angrerett, må han betale ikke mer enn kostnadene for å returnere produktet.

Hvis forbrukeren har betalt et beløp, vil entreprenøren refundere dette beløpet så snart som mulig, men senest 14 dager etter avbestillingen. Forutsetningen her er at produktet allerede er mottatt av nettforhandleren eller at overbevisende bevis på fullstendig retur kan gis.

Entreprenøren bruker samme betalingsmetode som forbrukeren har brukt for refusjon, med mindre forbrukeren godtar en annen metode. Refusjonen er kostnadsfri for forbrukeren.

**ARTIKKEL 8 - UNNTAK FRA ANGRERETTEN**
Entreprenøren kan utelukke følgende produkter og tjenester fra angreretten, men bare hvis entreprenøren tydelig har oppgitt dette i tilbudet, minst i tide for inngåelsen av avtalen:

1. Produkter eller tjenester hvis pris avhenger av svingninger i finansmarkedet som entreprenøren ikke har innflytelse på og som kan oppstå i løpet av angrerettsperioden.
2. Kontrakter inngått under en offentlig auksjon. En offentlig auksjon forstås som en salgsmetode der produkter, digitalt innhold og/eller tjenester tilbys av entreprenøren til forbrukeren som er personlig til stede eller har muligheten til å være personlig til stede på auksjonen, under ledelse av en auksjonarius, og der den suksessrike budgiveren er forpliktet til å kjøpe produktene, digitalt innhold og/eller tjenestene;
3. Tjenestekontrakter, etter full tjenestelevering, men bare hvis:

a. ytelsen har startet med den eksplisitte forhåndssamtykke fra forbrukeren; og

b. forbrukeren har erklært at han vil miste sin angrerett så snart entreprenøren har fullført kontrakten.

4. Produkter som er utsatt for rask forringelse eller har begrenset holdbarhet;
5. Forseglede produkter som ikke er egnet for retur på grunn av

helse- eller hygieneårsaker, og der forseglingen er brutt etter levering.
6. Produkter som på grunn av sin natur uopprettelig er blandet med andre produkter etter levering;
7. Alkoholholdige drikker, hvis prisen ble avtalt ved inngåelsen av avtalen, men leveringen av drikken kan bare skje etter 30 dager, og den faktiske verdien avhenger av svingninger på markedet som entreprenøren ikke har innflytelse over;
8. Forseglede lyd-, videoopptak og dataprogramvare der forseglingen er brutt etter levering;
9. Aviser, tidsskrifter, magasiner og periodiske publikasjoner, med unntak av abonnementskontrakter for levering av slike publikasjoner;

10. Levering av digitalt innhold på annen måte enn på et materielt medium, men bare hvis:

a. ytelsen har startet med forbrukerens eksplisitte forhåndssamtykke; og

b. forbrukeren har erklært at han mister sin angrerett som et resultat.

11. Kontrakter for levering av forseglet digitalt innhold som ikke leveres på et materielt medium, men bare hvis:

a. ytelsen har startet med forbrukerens eksplisitte forhåndssamtykke;

b. forbrukeren har erklært at han vil miste sin angrerett så snart entreprenøren har fullført kontrakten.

**ARTIKKEL 9 - PRISEN**
1. I løpet av den gyldighetsperioden som er oppgitt i tilbudet, økes ikke prisene på de tilbudte produktene og/eller tjenestene, bortsett fra prisendringer på grunn av endringer i merverdiavgiftssatser.
2. Uavhengig av forrige avsnitt kan entreprenøren tilby produkter eller tjenester med variable priser som er underlagt svingninger i finansmarkedet og som entreprenøren ikke har innflytelse på. Denne koblingen til svingninger og det faktum at eventuelle oppgitte priser er målpriser, oppgis i tilbudet.
3. Prisøkninger innen 3 måneder etter avtaleinngåelsen er bare tillatt hvis de er resultatet av lovpålagte forskrifter eller bestemmelser.
4. Prisøkninger fra 3 måneder etter avtaleinngåelsen er bare tillatt hvis entreprenøren har fastsatt dette og:

a. de er resultatet av lovpålagte forskrifter eller bestemmelser; eller

b. forbrukeren har myndighet til å avbryte avtalen på den dagen prisøkningen starter.

5. Prisene som oppgis i produkt- eller tjenestespekteret inkluderer merverdiavgift.

**ARTIKKEL 10 - SAMSVAR OG GARANTI**
1. Entreprenøren garanterer at produktene og/eller tjenestene oppfyller avtalen, spesifikasjonene som er oppgitt i tilbudet, rimelige pålitelighets- og/eller brukbarhetskrav, samt de juridiske bestemmelsene og/eller offentlige forskriftene som eksisterer på datoen for inngåelse av avtalen. Hvis det er avtalt, sørger også entreprenøren for at produktet passer for andre enn normal bruk.
2. En garantifordring som tilbys av entreprenøren, produsenten eller importøren, påvirker ikke de juridiske rettighetene og kravene som forbrukeren kan påberope seg mot entreprenøren i henhold til avtalen.
3. Eventuelle feil eller feilaktig leverte produkter må rapporteres til entreprenøren skriftlig innen 4 uker etter levering. Retur av produktene må være i original emballasje og i ny stand.
4. Garantiperioden til entreprenøren samsvarer med fabrikkgarantiperioden. Entreprenøren er aldri ansvarlig for produktene fullstendige egnethet for hver enkelt bruker, eller for råd angående bruk eller anvendelse av produktene.
5. Garantien gjelder ikke hvis:

a. forbrukeren har reparert og/eller endret de leverte produktene selv eller fått dem reparert og/eller endret av tredjeparter;
b. de leverte produktene har vært utsatt for unormale forhold eller på annen måte er behandlet uforsiktig eller i strid med entreprenørens instruksjoner og/eller bruksanvisning på emballasjen;

c. mangelen er helt eller delvis resultatet av forskrifter som regjeringen har vedtatt eller vil vedta angående materialets art eller kvalitet.

**ARTIKKEL 11 - LEVERING OG UTFØRELSE**
1. Entreprenøren vil ta størst mulig forsiktighet ved mottak og gjennomføring av bestillinger for produkter og ved vurdering av søknader om levering av tjenester.
2. Leveringsstedet er adressen som forbrukeren har gjort kjent for entreprenøren.
3. Med forbehold om det som er angitt i artikkel 4 i disse generelle vilkårene og betingelsene, vil entreprenøren utføre aksepterte bestillinger raskt, men senest innen 30 dager, med mindre en lengre leveringsperiode er avtalt. Hvis levering blir forsinket, eller hvis en bestilling ikke kan eller bare kan delvis utføres, vil forbrukeren bli informert om dette senest 30 dager etter at han har plassert bestillingen. I så fall har forbrukeren rett til å oppløse avtalen uten kostnader og har rett til kompensasjon.
4. Ved oppløsning i samsvar med forrige avsnitt, vil entreprenøren refundere beløpet som forbrukeren har betalt så snart som mulig, men senest 14 dager etter oppløsning.
5. Hvis levering av en bestilt vare viser seg å være umulig, vil entreprenøren streve for å gjøre en erstatningsvare tilgjengelig. Ved levering vil det tydelig og forståelig bli opplyst om at en erstatningsvare vil bli levert. For erstatningsvarer kan ikke angreretten utelukkes. Kostnadene for returfrakt belastes entreprenøren.
6. Risikoen for skade og/eller tap av produkter hviler hos entreprenøren frem til levering til forbrukeren eller en forhåndsbestemt og av entreprenøren annonsert representant, med mindre det er uttrykkelig avtalt noe annet.

7. Risikoen for skade og/eller tap av produkter hviler hos entreprenøren frem til levering til forbrukeren eller en forhåndsbestemt og av entreprenøren anerkjent representant, med mindre det er uttrykkelig avtalt noe annet.

**ARTIKKEL 12 - VARIGHET AV TRANSAKSJONER: VARIGHET, OPPSIGELSE OG FORLENGELSE**

**Oppsigelse:**
1. Forbrukeren kan si opp en avtale som er inngått for ubestemt tid og som har som formål å levere produkter (inkludert elektrisitet) eller tjenester regelmessig, når som helst, med forbehold om avtalte oppsigelsesregler og en oppsigelsesfrist på inntil én måned.
2. Forbrukeren kan si opp en avtale som er inngått for en bestemt periode og som har som formål å levere produkter (inkludert elektrisitet) eller tjenester regelmessig, når som helst ved slutten av den avtalte varigheten, med forbehold om avtalte oppsigelsesregler og en oppsigelsesfrist på inntil én måned.
3. Forbrukeren kan si opp avtalene nevnt i de foregående avsnittene:
1. når som helst og ikke begrenset til oppsigelse på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;
2. avslutte på samme måte som de ble inngått av forbrukeren;
3. alltid si opp med samme oppsigelsesfrist som entreprenøren har fastsatt for seg selv.

Forlengelse:
4. En avtale som er inngått for en bestemt periode og som har som formål å levere produkter (inkludert elektrisitet) eller tjenester regelmessig, kan ikke forlenges eller fornyes for en bestemt periode uten eksplisitt samtykke.
5. Uavhengig av forrige avsnitt kan en avtale som er inngått for en bestemt periode og som har som formål å levere daglige, nyhets- og ukentlige aviser og

magasiner, stiltiende forlenges for en bestemt periode på opptil tre måneder hvis forbrukeren kan si opp denne forlengede avtalen ved slutten av forlengelsesperioden med en oppsigelsesfrist på inntil én måned.
6. En avtale som er inngått for en bestemt periode og som har som formål å levere produkter eller tjenester regelmessig, kan bare stiltiende forlenges for ubestemt tid hvis forbrukeren når som helst kan si opp med en oppsigelsesfrist på inntil én måned, og en oppsigelsesfrist på inntil tre måneder hvis avtalen har som formål å levere daglige, nyhets- og ukentlige aviser og magasiner, men sjeldnere enn en gang i måneden.
7. En avtale med begrenset varighet for regelmessig levering av prøve- eller introduksjonsabonnement på daglige, nyhets- og ukentlige aviser og magasiner, skal ikke stiltiende forlenges og vil automatisk avsluttes ved utløpet av prøve- eller introduksjonsperioden.

**Varighet:**
8. Hvis en avtale har en varighet på mer enn ett år, kan forbrukeren si opp avtalen når som helst etter ett år med en oppsigelsesfrist på inntil én måned, med mindre rimelighet og rettferdighet motsier oppsigelse før den avtalte varigheten avsluttes.

ARTIKKEL 13 - BETALING
1. Med mindre annet er avtalt, må de beløpene som forbrukeren skal betale, betales innen 7 arbeidsdager etter starten av refleksjonsperioden som nevnt i artikkel 6(1). I tilfelle en tjenesteavtale begynner denne perioden etter at forbrukeren har mottatt bekreftelse på avtalen.
2. Forbrukeren har plikt til umiddelbart å melde entreprenøren om eventuelle unøyaktigheter i de oppgitte eller opplyste betalingsopplysningene.
3. Ved forsinkelse fra forbrukeren har entreprenøren, med forbehold om lovlige begrensninger, rett til å kreve rimelige kostnader som tidligere oppgitt.
4. Forbrukeren kan foreta betaling ved bruk av følgende betalingsmetoder: Paypal Kredittkort (AMEX, Mastercard, Maestro og Visa).


ARTIKKEL 14 - KLAGEPROSEDYRE
1. Entreprenøren har en tilstrekkelig avslørt klageprosedyre og behandler klagen i samsvar med denne klageprosedyren.
2. Klager på gjennomføringen av avtalen må sendes fullstendig og tydelig beskrevet til gründeren innen rimelig tid etter at forbrukeren har identifisert manglene.
3. Klager sendt inn til gründeren vil bli besvart innen en periode på 14 dager fra datoen for mottak. Dersom en klage krever en påregnelig lengre behandlingstid, vil gründeren svare innen 14-dagers perioden med en kvittering på mottak og en indikasjon på når forbrukeren kan forvente et mer detaljert svar.
4. Dersom klagen ikke kan løses etter gjensidig avtale, oppstår det en tvist som er underlagt tvisteløsningsordningen.

ARTIKKEL 15 - TVISTER
Avtaler mellom gründeren og forbrukeren som disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder for, er utelukkende underlagt nederlandsk lov.

ARTIKKEL 16 - TILLEGGS- ELLER AVVIKENDE BESTEMMELSER
Tilleggs- eller avvikende bestemmelser fra disse generelle vilkårene må ikke være til skade for forbrukeren og må registreres skriftlig eller på en slik måte at de kan lagres av forbrukeren på en tilgjengelig måte på en holdbar databærer.

MODELL ANGRE SKJEMA
Fyll ut og returner dette skjemaet bare hvis du ønsker å trekke deg fra avtalen
— Til:
Firmanavn
Adresse
Postnummer
E-post
Telefonnummer
— Jeg/Vi (*) gir herved beskjed om at

GRATIS FRAKT

Gratis frakt over hele Norge

24/7 STØTTE

Ja, også i helgene!

DEN BESTE KVALITETEN

Alltid og overalt